เตาถ่านชาร์โค V.2

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เตาเผาถ่านชาร์โค V.2 เป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาเผาถ่านธรรมดา เตาประเภทนี้ อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่มีอยู่ในเตา ทำให้ไม้กลายเป็นถ่าน หรือเรียกว่า กระบวนการคาร์บอนไนเซ่ชั่น นอกจากนี้ โครงสร้างลักษณะปิดทำให้สามารถควบคุมอากาศได้จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ ผลผลิตที่ได้จึงเป็นถ่านที่มีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถผลิตถ่านที่มีคุณภาพได้
เตาเผาถ่านชาร์โคเมื่อเผาถ่านจะได้ถ่านชีวภาพ หรือ ถ่านชาร์โค
ซึ่งมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการหุงต้มในครัวเรือนและการเกษตร
1. ได้เตาถ่านชาร์โคที่สามารถใช้งานได้จริง
2. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ บุพศิริอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์นรินทร์ พรหมจารีย์อุตสาหกรรม
3นาย วรวิทย์ สรรพอาษาอุตสาหกรรม
4นาย โกวิทย์ อุดมพันธ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยพร ตะวงษาปวช.
2นาย กิตติราช มีชัยปวช.
3นาย ศุภกร พรมกุลปวช.

Contact Information

Name : นาย กฤษณะ บุพศิริ
Email : krid2526@gmail.com
Phone : 0872289352
FB : -
LINE ID :