ช่อดอกไม้จากริบบิ้น

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ช่อดอกไม้จากริบบิ้น เป็นของตกแต่ง หรือของฝากของที่ระลึก ส่วนมากทำจากริบบิ้นเพื่อความสวยงามและคงทน สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าดอกไม้สด และเป็นวัสดุที่หาง่ายหรืออาจจะทำจากผ้าก็ได้ การทำช่อดอกไม้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์การประณีตประนอม เพื่อให้เหมาะกับงานนั้นๆ การผลิตจะต้องใช้คนที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ได้งานที่ประณีตสวยงาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถสร้างของจากวัสดุเหลือใช้
2.ช่วยสร้างให้เกิดอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
3.ได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการคิดค้น ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1. เพื่อสร้างรายได้และมีความสามารถ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่สังคม
3. ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการผลิตสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
4. ช่วยสร้างให้เกิดอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐระดา รัตนสิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ดวงสมร สง่างามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว รุ่งนภา มณีจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อรทัย ตาคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จรรยพร ชื่นชมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มนัญญา พนาดีปวส.
2นางสาว อรอุมา ไม่มีชื่อสกุลปวส.

Contact Information

Name : นาง ณัฐระดา รัตนสิงห์
Email : nutradaporn052522@gmail.com
Phone : 0956654454
FB : -
LINE ID :