อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง มลฤดี มหาสิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สิริยากร พิมพ์สวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กาญจนา จันทร์สมานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พรทิพย์ ลาวัลย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกนิภา แก้วภาปวส.
2นางสาว สุรีรักษ์ บุญอุ้มปวส.

ประเภท :

บทคัดย่อ

“โคมไฟทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์” ประดิษฐ์มาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และอำนวยความสะดวกในเวลากลางคืน โดยโคมไฟทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ระบบทำงานโดยรวม คือ เปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเก็บไว้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้กับโคมไฟทางเดินและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ไฟขนาดไม่เกิน 5 โวลท์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สำรอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการทำงานโดยรวม คือ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วเก็บไว้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้า และนำมาใช้กับโคมไฟทางเดินและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 5 โวลท์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สำรอง
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้
2. ได้โคมไฟทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลผลิตไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้
3. ได้บันทึกสมุดรายรับ-รายจ่าย พร้อมจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

Contact Information