บันทึกศิลป์ถิ่นดินสอพอง (Art Notes from White clay filler)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

บันทึกศิลป์ถิ่นดินสอพอง เกิดจากการหาสูตร ดินสอพองเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้หลากหลายและการนำวัสดุท้องถิ่นมาผสมผสานให้เป็นชิ้นงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ในรูปแบบของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ใช้งานได้จริง มีราคาถูก และผลการใชวิจัยในการหาสูตรดินสอพอง มีความเรียบเนียนสวยงาม และลดขั้นตอนในการประดิษฐ์ได้ดี คุณสมบัติแห้งเร็วไม่มีกลิ่น ดินสอพองสามารถเก็บไว้ได้นาน ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ที่สนใจที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์ จากการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ที่สนใจสิ่งประดิษฐ์ บันทึกศิลป์ถิ่นดินสอพอง นั้น ชอบในรูปแบบ สีสันและการนำวัสดุในท้องถิ่น ประโยชน์การใช้งาน ภาพรวมของอยูในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนำมาเพิ่มมูลค่า มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้จริง มีน้ำหนักเบา
1. ใช้เป็นสมุดบันทึกแนะนำการเดินทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี
2. ใช้ตกแต่งห้องและสถานที่เพื่อความสวยงาม
3. จดบันทึกการทำงานต่างๆได้
4. ใช้เป็นของฝากที่ระลึกที่มีคุณค่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลัดดา มุขแจ้งศิลปกรรม
2นาย ณรงค์ ทนทองคำศิลปกรรม
3นาง สุภัทตรา ทรัพย์ทวีสามัญ
4นาย ดิเรก ญาณสุภาพสามัญ
5นาง จิดาภา พิลาทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดวงพร เย็นสวัสดิ์ปวช.
2นางสาว สุดารัตน์ คำกระสินธิ์ุปวช.
3นาย ภคพล กระเป๋าทองปวช.
4นาย อานนท์ เข็มพงษ์ปวช.
5นาย เดชดนัย เอี่ยมสะอาดปวช.
6นาย วรายุทธ แซ่จั้งปวช.

Contact Information

Name : นางสาว ลัดดา มุขแจ้ง
Email : pukmch14line@gmail.com
Phone : 0819261266
FB : https://www.facebook.com/puk.muckchaeng
LINE ID : pukmch