เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานเริ่มที่จะทวคีวามรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเป็นเพราะการเจริญเติบโตของธุรกิจ สังคม และการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ผลที่ตามมาคือความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันแหล่งพลังงานฟอสซิลสำรองของโลกลดน้อยลงและกำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกลน้ี้ ทางผู้วิจัยจึงได้สร้างอุปกรณ์เพื่อแยกไฮโดรเจนและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งเราสามารถผลิตออกซิเจนและไฮโดรเจน จากน้ำด้วยไฟฟ้าจากกระบวนการที่เรียกว่า Electrolysis ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้น้ำวงจรไฟฟ้ามาประยุกต์และออกแบบ เพื่อใช้ในกระบวนการแยกออกซิเจนและไฮโดรเจน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจน ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น นำไปช่วยในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์, นำไปทดแทนแก๊สหุงต้มในประเภทต่างๆได้ แก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น น้ำหนักเบา
1. สามารถนำแก๊สไอโดรเจนและออกซิเจนไปช่วยจุดระเบิดในเครื่องยนต์ ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น
2. สามารถนำแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนไปใช้การตัดเหล็ก เชื่อมเหล็กได้
3. สามารถนำแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนไปใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการประกอบอาหารได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล เมืองแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ฉัตรชัย พันธ์นุรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย พิพัฒน์ วงษ์กระจ่างอุตสาหกรรม
4นาย บรรเลง นวลแก้วอุตสาหกรรม
5นาย สายชล ท่าประเสริฐอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรรินทร์ สายบุญมาปวส.
2นาย พีระพงษ์ เทียมศรีปวส.
3นาย ชนะพล เพชรภาปวส.

Contact Information

Name : นาย นพดล เมืองแก้ว
Email : doynin@hotmail.com
Phone : 0972173015
FB : -
LINE ID :