บูรพาสักการะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นฤมล เก่งกรีฑาพลคหกรรม
2จ.ส.อ. เพิ่มเติม พลับพลาผู้บริหาร
3นาย บรรพต ฉั่วตระกูลศิลปกรรม
4นางสาว บุษยารัตน์ พรมมีคหกรรม
5นาย องอาจ โกมลมรรคสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชาภา ปกรณ์คุโณดมปวช.
2นางสาว นิภาพร กันทะปวช.
3นางสาว อาทิตยา ใจเพ็ชรปวช.
4นางสาว ธัญญธร เอี่ยมทิมปวช.
5นางสาว พรธิตรา หมอนทองปวช.
6นาย วุฒิชัย ทองปนปวช.
7นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์เรืองปวช.
8นางสาว พรอุมา โชติกรณ์ปวช.
9นางสาว นัฐฌา สุขรี่ปวช.
10นางสาว พัชราพร ขันกสิกรรมปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

บูรพาสักการะเป็นกระทงรูปทรงดอกบัวใช้สำหรับรองรับฐานพระพุทธรูป ธูปเทียนแพร หรือสิ่งสักการะต่างๆประดิษฐ์จากฟลอรัลโฟมซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการปักดอกไม้ ที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองได้และมีจำนวนมาก แผนกคหกรรมมีการจัดการเรียนการสอนและรับจัดงานในพิธีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีฟลอรัลโฟมเหลือใช้จำนวนมาก จึงนำฟอรัลโฟมมาขูดผสมกับกาวลาเท็กซ์และแป้งข้าวโพด นำมากดลงพิมพ์ลายไทยแล้วจึงนำมาประกอบเป็นรูปทรงดอกบัว เพื่อสื่อถึงการสักการะบูชาพี่ชาวพุทธนิยมใช้ดอกบัวบูชาพระจึงเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ "บูรพาสักการะ"

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

"บูรพาสักการะ" เป็นการประดิษฐ์คิดค้นฐานรองพระพุทธรูป ในรูปแบบใหม่ที่สื่อถึงการสักการะบูชาด้วยรูปทรงดอกบัว โดยนำวัสดุฟลอรัลโฟมที่เหลือจากการใช้งานเดิม มาผสมผสานเข้ากับแป้งข้าวโพดและกาวลาเท็กซ์ จนเกิดเป็นดินเหนียวที่ให้สัมผัสนุ่มเหนีย จากนั้นนำมาขึ้นรูปด้วยพิมพ์ลายไทยที่จัดเตรียมไว้ โดยเนื้อดินที่แข็งตัวจะส่งผลให้ลายเด่นชัดขึ้นเหมาะอย่างยิ่งต่อการนำไปประกอบชิ้นงานเป็นฐานพระพุทธรูป กระทงรองรับธูปเทียนแพร พานสำหรับใช้ในพิธีต่าง ๆ เป็นต้น
- สามารถนำกระทงรูปทรงดอกบัวใช้เป็นฐานพระพุทธรูป กระทงรองรับธูปเทียนแพร พานสำหรับใช้ในพิธีต่าง ๆ ได้
- สามารถจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้
- สามารถนำฟลอรัลโฟมที่ใช้แล้วมารีไซเคิล เพื่อลดจำนวนขยะที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

Contact Information

Name : นาง นฤมล เก่งกรีฑาพล
Email : tukta_tuktik8@hotmail.com
Phone : 0816689659
FB : -
LINE ID :