เครื่องยนต์พลังงานถ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยะนันท์ รักการอุตสาหกรรม
2นาย อนุสรณ์ จินดารัตน์อุตสาหกรรม
3นาย ณัฐวุฒิ ธูปกลางอุตสาหกรรม
4นาย เทพพิทักษ์ เพ็งรอดอุตสาหกรรม
5นาย ณฤวัต ลีล้อมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัครพล นามวงษ์ปวช.
2นาย วายุ ชิงตะขบปวช.
3นาย สุธิชัย มั่นสิงห์ปวช.
4นาย ธนานนท์ มิตพมาปวช.
5นาย ดนุพล สุดสาครปวช.
6นาย กฤติพงษ์ ชัยชนะปวช.
7นาย รัชชานนท์ แสนทองแก้วปวช.
8นาย อรรถพล บุตรเพชรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ขนาด 5.5 แรง เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเกษตรกร ได้นำมา ใช้เป็นเครื่องยนต์ต้นกำลังให้กับเครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ 1.4 ลิตร/ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 30-35 บาท/ชั่วโมง คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะนำพลังงานอื่นมาทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็น การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดค่าใช้จ่าย โดยได้เลือกใช้ถ่านซึ่งหาซื้อได้ง่ายและสามารถผลิตได้เอง โดยนำถ่านมาผ่านกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน เปลี่ยนพลังงานจากเชื้อเพลิงแข็งเป็นเชื้อเพลิงแก๊ส แล้วน้ำแก๊สที่ได้ ไปเผาไหม้ให้กับเครื่องยนต์ เครื่องยนต์พลังงานถ่าน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประดิษฐ์เครื่องยนต์พลังงานถ่าน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์พลังงานถ่าน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ทดลองใช้งานเครื่องยนต์พลังงานถ่าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีเตาเผาถ่านขนาดความจุ 2 กิโลกรัม ท่อส่งแก๊สขนาด 1 นิ้ว มีชุดวาล์วปรับแก๊ส และปรับอากาศ มีกรองแยกแก๊ส มีชุดกาวานารักษาความเร็วรอบ ประกอบเข้ากับเครื่องยนต์เล็กเก๊สโซลีน ขนาด 5.5 แรงม้า ระบบสตาร์ทไฟฟ้า สามารถใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงได้ 5 ชนิด ได้แก่ ถ่านไม้สะเดา ถ่านไม่ยูคา ถ่านไม้กระบก ถ่านไม้มะขาม และถ่านไม้ไผ่ รอบเดินเบาต่ำสุด 1,600 รอบ/นาที สูงสุด 3,600 รอบ/นาที อัตราการสิ้นเปลืองถ่านอยู่ที่ 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่ความเร็วรอบ 3,200 ต่อนาที คิดเป็นเงิน 10 บาท/ชั่วโมง
1) ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน 2) ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง

Contact Information

Name : นาย ปิยะนันท์ รักการ
Email : mc100southernman@gmail.com
Phone : 02 988 7739
FB : https://www.facebook.com/ปิยะนันท์.รักการ
LINE ID : mc100southernman