ก็อญ-จ็อก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

“กระจกเงาส่องตน  กระจกธรรมส่องใจ” จากแรงบันดาลใจดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ชื่อผลงาน ก็อญ-จ็อก มาจากภาษาเขมรว่า กญฺจก่ (อ่านว่า ก็อญ-จ็อก) ซึ่งมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่า กาจ (อ่านว่า กา-จะ) โดยตรงกับคำในภาษาไทยคือ กระจก นั่นเอง แนวคิดของผลงาน กระจกเงาส่องตน  หมายถึง เราส่องกระจกเพียงเพราะเราต้องการแต่งกายสังขารให้เป็นไปตามอำนาจแห่งจิต กระจกธรรมส่องใจ หมายถึง เรามักไม่ส่องกระจกตอนที่สันดานตัวเองผิดไปจากความจริงของธรรมชาติ หากเรามีกระจกธรรม กระจกอันนี้จะสามารถช่วยเหลือเราได้ เรียกว่า "กระจกส่องสันดาน" สรุปได้ว่า รูปกายของเราจึงสะท้อนจิตที่ควบคุมไว้ หากจิตของเราผ่องใส กายของเราก็จะผ่องใสตามไปด้วย แต่ถ้าจิตของเราขุ่นมัว กริยาอาการของเราก็ขุ่นมัว ไม่เข้าท่า ไม่น่ามองเลยแม้แต่นิดเดียว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะด้านโครงสร้างทางรูปของผลงานชิ้นนี้ เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและรูปทรงของคันฉ่อง พระตำหนักแดง และตู้พระธรรม วัดเชิงหวาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนำมาประยุกต์เป็นผลงานหัตถศิลป์ จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวผลงานชิ้นนี้
ด้วยเนื้อหาทางรูปทรงสามารถใช้เป็นกระจกเงาแต่งหน้าและแต่งกายได้ อีกทั้งสามารถเก็บเครื่องประดับ รวมถึงเครื่องสำอางไว้ในผลงานชิ้นนี้ได้อีกด้วย เรียกได้ว่านอกจากจะสวยงามทรงคุณค่าแล้วยังมีประโยชน์ใช้สอยมากมายอีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิทยา อวยพรเจริญผลศิลปกรรม
2นางสาว นุชชลา เถาว์ศิริศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรพินธิ์ การเพียรปวช.
2นาย ธนดล พระสว่างปวช.
3นาย กฤษณพงศ์ อินฟ้าแสงปวช.
4นางสาว ผไทมาศ เชื่้อทองปวช.

Contact Information

Name : นาย วิทยา อวยพรเจริญผล
Email : Vickysuperverylovely@hotmail.com
Phone : 0894761941
FB : https://www.facebook.com/Ajmai.wanmai
LINE ID : Fahwanmai