ชุดเก้าอี้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร herbal sauna box

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒน่สมุนไพรที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน ผนกดันสมุนไพรไทยให้เป็นพืชเศราฐกิจตัวขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0 เพื่อสนับสนุุนการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ทางผู้ออกแบบได้เล็งเห็นความสำคัญสมุนไพรไทย เห็นผู้คนรอบตัวทำงานหนัก ต้องตัวช่วยในการผ่อนคลายพักผ่อนรักษาโรคจากสมุนไพร จึงได้แนวความคิดในการออกแบบชุดเก้าอี้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สำหรับอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เก้าอี้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สำหรับอบรมควันและอบไอน้ำ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้สมุนไพร สะดวกสบายในการเลือกใช้สมุนไพรอบรมควัน และอบไอน้ำ ผ่อนคลายจากการทำงาน รักษาโรคจากสมุนไพรในลักษณะการรมควันและการอบไอน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุมาภรณ์ สามัคคีศิลปกรรม
2นาย นิรุต มีสุขศิลปกรรม
3นางสาว จารุวรรณ กล่อมประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อรุณ สุทธิวิไลศิลปกรรม
5นางสาว วรรณสิริ รินทร์ธราศรีศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขนิษฐา อุดมชัยพัฒนาปวช.
2นางสาว จิรฐา คงพาราปวช.
3นางสาว นิติยา กลางบัวปวช.
4นางสาว พณิชา น้อยอำไพปวช.
5นางสาว วรรณนิสา ยอดนาคปวช.

Contact Information

Name : นางสาว อุมาภรณ์ สามัคคี
Email : uma.samakkee@gmail.com
Phone : 0876619945
FB : https://www.facebook.com/umaporn.samakkee
LINE ID : pulikoo77