เเครกเกอร์เมี่ยงคำ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เเครกเกอร์เมี่ยงคำ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตภัณฑ์แครกเกอร์เมี่ยงคำ เพื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์เมี่ยงคำ จากทดลองอัตราส่วนผสมของเเครกเกอร์เสริมควินัวอัตราส่วนแป้งสาลีต่อควินัวร์ 25:75,50:50 และ75:25 และปริมาณใบชะพลู 5 10 และ15กรัม ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาอัตราส่วนผสมของเเครกเกอร์เสริมควินัว ตำรับที่ 2ได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด จึงนำสูตรที่ 2 มาพัฒนาส่วนผสมโดยศึกษาปริมาณใบชะพลูซึ่งมีผลต่อเนื้อสัมผัส สี กลิ่นของเเครกเกอร์เมี่ยงคำ สูตรที่3 มีปริมาณใบชะพลู15กรัม ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด มีสีเขียวอ่อนเเละกลิ่นหอมของใบชะพลู เนื้อสัมผัสกรอบร่วนมีเนื้อสัมผัสของควินัวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เเครกเกอร์เมี่ยงคำ เป็นอาหารว่างสามารถรับทานคู่กับน้ำชากาแฟ มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเมี่ยงคำ ซึ่งเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างไทย มีส่วนผสมของใบชะพลู มะพร้าวคั่ว มะนาว หอมแดง ขิง ถั่วลิสง กุ้งแห้ง เป็นต้น ตัวเเครกเกอร์มีส่วนผสมของใบชะพลู ราดด้วยน้ำเมี่ยงคำตกเเต่งด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทย
เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สารอาหารครบ 5 หมู่ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ขยายโอกาสสู่ห้างสรรพสินค้า มีความแปลกใหม่ อนุรักษ์ความเป็นไทย เเละเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อภิสมา บรรเลงเสนาะคหกรรม
2นางสาว จารุณี คนคล่องคหกรรม
3นางสาว วรรณภรณ์ สุขเเจ่มคหกรรม
4นาง ณัชชา กุมารสิงห์คหกรรม
5นาง วรรณา ตันเทียวสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัณฐิกา ประกอบสุขปวช.
2นางสาว จิราพร ศรีหาจันทร์ปวช.
3นาย ทักษิณ พงศ์เผ่านิลศิลาปวช.
4นางสาว ศิริภัสสร แซ่จึงปวช.
5นาย ศุภกิตติ์ กุยะเนตร์ปวช.
6นางสาว ณัฐจิราพัชร ฐินากรปวช.
7นางสาว บงกชพร โสภณปวช.
8นางสาว จริตา จริตรัมย์ปวช.
9นาย ภูเบศ เเดงงามปวช.
10นาย วรโชติ แท่นนิลปวช.

Contact Information

Name : นางสาว อภิสมา บรรเลงเสนาะ
Email : A-Pis.UTK@hotmail.com
Phone : 0955576459
FB : -
LINE ID : beerapitsama