โคมสายลายศิลป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โคมสายลายศิลป์เป็นงานหัตถศิลป์ เครื่องแขวนโคมระย้าผลิตจากวัสดุกระดาษอะลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติกโพลีเอททีลีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของกล่องเครื่องดื่มยากต่อการย่อยสลาย คุณสมบัติของวัสดุกระดาษอะลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติกโพลีเอททีลีน มีความมันวาว ลักษณะสีของพื้นผิวที่มีความคลายคลึงกับกับเครื่องเงิน สามารถเป็นส่วนประกอบในการทำเครื่องประดับ โคมแขวน หรืออุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการประดิษฐ์ “โคมสายลายศิลป์” ที่มีลักษณะเป็นโคมไฟระย้าเงาประกายเหมาะแก่การตกแต่งสถานที่ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“โคมสายลายศิลป์” เป็นการประดิษฐ์โคมไฟสำหรับประดับตกแต่งสถานที่ โดยใช้วัสดุกระดาษอะลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติกโพลีเอททีลีนที่ได้จากกล่องเครื่องดื่ม มีความด้านผสมผสานความมันวาวในตัวเอง ซึ่งมีลักษณะสีของพื้นผิวที่มีความคลายคลึงกับกับเครื่องเงิน มาเป็นส่วนประกอบหลักในการประดิษฐ์โคมที่มีลักษณะห้อยระย้าได้อย่างมีเอกลักษณ์
- สามารถนำโคมสายลายศิลป์ มาใช้ในการตกแต่งสถานที่ได้
- สามารถจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้
- สามารถนำวัสดุกล่องเครื่องดื่มมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดจำนวนขยะที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นฤมล เก่งกรีฑาพลคหกรรม
2นาย ประวิทย์ สนับแน่นผู้บริหาร
3นางสาว ลวัณรัตน์ ปริ่งปรีชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว รุ่งนภา แดงดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ศักดิ์ชัย โนนทิงคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธีรดา ดิสกะประกายปวช.
2นางสาว เจนจิรา แซ่อึ้งปวช.
3นางสาว มานิตา แพวตะคุปวช.
4นางสาว อมรรัตน์ ฝางแดงปวช.
5นาย ภัทรธร ทองอ่อนปวช.
6นางสาว พิชญา วิไลหาสุขปวช.
7นาย ชัยชาญ เที่ยงสายปวช.
8นางสาว อาทิตยา เมธาวีระโยธินปวช.
9นางสาว ศศิกานต์ ตุ้มเพ็ชร์ปวส.
10นางสาว ปารถนา กองม่วงปวส.

Contact Information

Name : นาง นฤมล เก่งกรีฑาพล
Email : tukta_tuktik8@hotmail.com
Phone : 0816689659
FB : -
LINE ID :