พวงมาลัยจากกระป๋อง (Garlands from can)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กุสุมาลย์ ก๋าชุ่มคหกรรม
2นางสาว มุกดา อามาตย์คหกรรม
3นาย จุฑาภัทร คงสุนทรคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อริศรา แสงสิมมาปวส.
2นาย พงษ์ประภัทร คำพาทีปวส.
3นางสาว รุ่งนิรันดร์ ภิรมย์ศรีปวส.
4นางสาว ฌิชา ศิริเมฆารักษ์ปวส.
5นางสาว ณัฐทริกา ศรีภิรมย์ปวส.
6นาย ฤทธิพร ฐานะละม่อมปวส.
7นางสาว วิสุดา อำมินทร์ปวส.
8นางสาว กันยา ปิ่นนิลปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

จากปัญหาขยะในปัจจุบันที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้น ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดภาวะโลกร้อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะให้กับผู้เรียนเพื่อคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง ทางผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะนำขยะประเภทรีไซเคิลมาประดิษฐ์ชิ้นงาน พวงมาลัย โดยได้นำความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพคหกรรมศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พวงมาลัยจากกระป๋อง (Garlands from cans) เป็นชิ้นงานที่นำมาใช้เป็นของที่ระลึกหรือชองชำร่วยในโอกาสต่างๆและสามารถนำมาใช้ในการตกแต่งสถานทีได้
1. ลดปัญหาขยะภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
2. เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ จากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพในการประดิษฐ์/สร้างชิ้นงานใหม่
3. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งประดิษฐ์
4. ปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทย

Contact Information

Name : นางสาว กุสุมาลย์ ก๋าชุ่ม
Email : kusumarn.d29@gmail.com
Phone : 0861158886
FB : -
LINE ID :