เตาอบไฟฟ้าโอ่งดิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สนธยา สุนทรารักษ์อุตสาหกรรม
2นาย สันติ ครึ่งมีอุตสาหกรรม
3นางสาว นงนุช สิงห์ชัยสามัญ
4นางสาว สุพรรษา เกษรบัวสามัญ
5นางสาว กมลนัทธ์ อัศวจุฬามณีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพัฒน์ คณึงเพียรปวช.
2นาย ศิวกร จรจัญปวส.
3นาย สันธิพงษ์ บุญแจ่มปวส.
4นาย เสฏฐวุฒิ สุขจิตปวส.
5นางสาว สุภเกศ ดีสมปวส.
6นางสาว มณีรัตน์ นวนิลปวส.
7นางสาว จุฑามาศ ใจใหญ่ปวส.
8นางสาว เมธาวี กลีบม่วงปวส.
9นาย ธนากร เกิดชื่นปวส.
10นาย สุชาครีย์ ไกรสอนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและสร้างนวัตกรรม เตาอบไฟฟ้าโอ่งดิน หาประสิทธิภาพการทำงานในอบการอบพิซซ่า และอบอาหารอื่นๆ แบบอเนกประสงค์ ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อเตาอบไฟฟ้าโอ่งดิน โดยประกอบด้วยวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ ดำเนินการศึกษาหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการอบพิซซ่า จัดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมเตาอบไฟฟ้าโอ่งดิน ให้ได้นวัตกรรมที่มีหลักการทำงานตามวัตถุประสงค์ และทำการทดสอบหาประสิทธิภาพการอบพิซซ่า การสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า เมื่อมีการใช้งานแบบต่อเนื่องเพื่ออบพิซซ่าจำหน่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ได้นวัตกรรมเตาอบไฟฟ้าโอ่งดิน ที่มีประสิทธิภาพในการอบ เพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร
- สามารถอบพิซซ่าได้มากกว่า 1 ถาดในเวลาเดียวกัน
- นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ โดยการอบพิซซ่าเพื่อจำหน่าย หรือผลิตเครื่องเพื่อจำหน่าย
- พิซซ่าที่ผ่านการอบด้วยเตาอบไฟฟ้าโอ่งดิน มีความหอมของดินเผา ดึงดูดความสนใจลูกค้า
1. สามารถอบพิซซ่า และอบอาหารได้อเนกประสงค์
2. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพ และการใช้งานของเตาอบไฟฟ้าโอ่งดิน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่า
ให้กับอาหารที่อบ สามารถนำมาประกอบอาชีพได้

Contact Information

Name : นาย สนธยา สุนทรารักษ์
Email : taya.555@hotmail.com
Phone : 0878696443
FB : https://www.facebook.com/taya.555@hotmail.com
LINE ID : eununuku