อุปกรณ์แจ้งเตือนเรือเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากเหตุการเรื่อล่มที่ผ่านมาทำให้มีผู้สูญหายและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการคิดค้นอุปกรณ์แจ้งเตือนเรือล่มเพื่อบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงเพื่อพัฒนา วัดประสิทธิภาพ ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน และสามารถแจ้งเตือนอุบัติเหตุทางน้ำในกรณีเรือล่ม ผลการหาประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนเรือล่มเพื่อบรรเทาสาธารณภัย สามารถแจ้งเตือน SMS ได้เมื่อค่าอนาล็อกวัดค่าได้เท่า 622 และส่งค่าละติจูด ลองจิจูด เพื่อบอกตำแหน่งของเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80 มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนเรือล่มเพื่อบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถวัดและแสดงค่าanalog เมื่อค่าเกินกว่าที่กำหนดจะทำงานแจ้งเตือน 2. สามารถแจ้งเตือนผ่าน SMS เมือเรือที่เกิดอุบัติเหตุเรือล่มได้ 3. สามารถบอกตำแหน่งของเรือที่เกิดอุบัติเหตุเรือล่มได้
1. สามารถนำอุปกรณ์แจ้งเตือนเรือล่มเพื่อบรรเทาสาธารณภัยไปใช้งานได้ 2. อุปกรณ์แจ้งเตือนเรือล่มเพื่อบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 3. ผู้ใช้งานอุปกรณ์แจ้งเตือนเรือล่มเพื่อบรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจ 4. อุปกรณ์แจ้งเตือน SMS และส่งพิกัดของเรือที่ประสบอุบัติเหตุเรือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัททชฎา คำพวงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อนิรุทธิ์ ซังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กนกวรรณ บัวคำปันสามัญ
4นางสาว สนิฎฐา โม่มาลาสามัญ
5นางสาว นงลักษณ์ ชมขวัญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิธิกร เกียวซีปวส.
2นาย ก้องชัย บุตรน้ำดีปวส.
3นาย อนุวัชร ตันสงวนปวส.
4นาย ศิวกร รู้กิจนาปวส.
5นางสาว รุจีรัตน์ ศรีสงครามปวส.
6นาย ชัยณรงค์ แย้มเพชรปวส.

Contact Information

Name : นางสาว ภัททชฎา คำพวง
Email : phatthachada@panitthon.ac.th
Phone : 0955496153
FB : https://www.facebook.com/Phatthachada.Khampuong
LINE ID : phat.tcc