นวัตกรรมการสร้างเกมด้วยเว็บไซต์ Thunkable

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การสร้างนวัตกรรมการสร้างเกมด้วยเว็บไซต์ Thunkable เพื่อศึกษาและสร้างเกมการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน โดยประเมินความพึงพอใจ 2 ด้าน คือ ด้านการติดตั้ง และด้านการออกแบบ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า การประเมินความพึงพอใจการใช้งานมานั่งรวบเพื่อน ภาพรวมอยู่ในระดับมาที่สุด ( X = 4.65)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซอฟต์แวร์ประเภทเกมการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
เสริมการเรียนรู้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กมลธรรม ยังน้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จรรยา อารีสิริรุ่งเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปรารถนา รัตนรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง จารวี สาขามุละพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพล บุญจันทร์ปวช.
2นาย ธราดล ธุวะประดิษฐ์ปวช.
3นางสาว จิราภา คำภูษาปวช.
4นางสาว ชลิฎา ป้องชาลีปวช.
5นางสาว พิรมย์ลักษณ์ ศรีจันทร์ปวช.
6นางสาว ภัทรวดี บู่สาลีปวช.
7นางสาว วีระญา ผาทองยุนปวช.
8นาย สุรเกียรติ จาติกวณิชย์ปวช.
9นาย ณัฏฐชัย ฤทธิ์จรูญปวช.
10นาย ศุภกิจ ประกายหงษ์ปวช.

Contact Information

Name : นาง กมลธรรม ยังน้อย
Email : kamontam9@gmail.com
Phone : 0918782119
FB : https://www.facebook.com/krulite
LINE ID : kamontaam