เสาจราจรอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Intelligent Solar Traffic pole)

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันบนท้องถนนมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากคือ การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วไม่มีรูปภาพหรือหลักฐานใดๆ ที่ใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดให้ได้รับโทษตามกฏหมายจราจรที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากยังขาดเครื่องหมายจราจร หรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเตือนหรือแนะนำทางจราจรต่างๆ และยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพและวีดีโอไว้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดประดิษฐ์ เสาจราจรอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ (Intelligent Solar Traffic pole) ขึ้นมา เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง และเพื่อการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้ในการเตือน แนะนำทางจราจร บันทึกภาพและวีดีโอ ให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน
2. ปราศจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
3. ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ ในการทำงาน
1. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้งาน
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่และนำไปสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจษฎา เรืองสุขนิรันดร์อุตสาหกรรม
2นาย จุฑานนท์ แสนจำหน่ายอุตสาหกรรม
3นาย คมสัน ต่อสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย อโนทัย รักการอุตสาหกรรม
5นาย อำนวยชัย มืดทัพไทยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปองพล ใจนวลปวช.
2นาย บูรพา แก้วด้วงปวช.
3นาย สรวิศ พิมพ์วันปวช.
4นาย ณัฐพงษ์ ดีเยี่ยมสกุลปวช.
5นาย ณัฐวร มีเจริญปวช.
6นางสาว สุภัทรา จันทร์เจ๊กปวช.
7นางสาว อภินันท์ แสงนิลปวช.
8นางสาว อรสา ศรีประเสริฐปวช.
9นาย ธนาคิม ลือวัฒนานนท์ปวช.
10นาย กฤติน ปิติยะปวช.

Contact Information

Name : นาย เจษฎา เรืองสุขนิรันดร์
Email : jetsadatee54@hotmail.com
Phone : 0842407074
FB : https://www.facebook.com/เจษฎา.เรืองสุขนิรันดร์
LINE ID :