เครื่่่องผสมเกสรอินทผลัม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ แข็งแรงอุตสาหกรรม
2นาย ปิยะพงษ์ ชื่นมงคลอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐวุฒิ วิธีอุตสาหกรรม
4นาย ชิษณุพงศ์ ประดาวงศ์อุตสาหกรรม
5นาย ภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชินวัตร แสนแปงวังปวส.
2นาย วิทวัส ยารังษีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องผสมเกสรอินทผลัม มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในขั้นตอนการผสมเกสรอินทผลัมด้วยวิธีการพ่นผสม ซึ่งโครงสร้างเครื่องผสมมเกสรอินทผลัมใช้ต้นกำลังจากโบว์เวอร์ลม พ่นออกตรงปลายซึ่งสร้างขึ้นด้วยวิธีพิมพ์พลาสติก 3D โดยออกแบบให้ท่อมีลักษณะคอคอด เมื่อมีลมวิ่งผ่านคอคอดจะเกิดแรงดูดละอองเกสรอินผลัมผสมมากับอากาศพ่นออกตรงปลายท่อทำให้ละอองกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียที่ช่อดอกได้ ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจต่อโครงการเรื่องเครื่องพ่นผสมเกสรอินทผาลัม ของผู้เชี่ยวชาญประเมินทั้ง 5 คน ค่าเฉลี่ยคือ 4.20 อยู่ในระดับ ดี และเครื่องผสมเกสรสามารถผสมเกสรได้ 3-4 วินาทีต่อ1 ต้น ซึ่งเร็วกว่าใช้แรงงานคน 4-5 เท่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องผสมเกสรอินทผลัม มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในขั้นตอนการผสมเกสรอินทผลัมด้วยวิธีการพ่นผสม ซึ่งโครงสร้างเครื่องผสมมเกสรอินทผลัมใช้ต้นกำลังจากโบว์เวอร์ลม พ่นออกตรงปลายซึ่งสร้างขึ้นด้วยวิธีพิมพ์พลาสติก 3D โดยออกแบบให้ท่อมีลักษณะคอคอด เมื่อมีลมวิ่งผ่านคอคอดจะเกิดแรงดูดละอองเกสรอินผลัมผสมมากับอากาศพ่นออกตรงปลายท่อทำให้ละอองกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียที่ช่อดอกได้ เครื่องผสมเกสรสามารถผสมเกสรได้ 3-4 วินาทีต่อ1 ต้น ซึ่งเร็วกว่าใช้แรงงานคน 4-5 เท่า
เกษตรกรสามารถใช้เครื่องผสมเกสรอินทผลัม ในการผสมเกสรอินทผลัมแทนการเคาะผสมเกสรโดยใช้แรงงานคน ทำให้มีความรวดเร็ว ลดความเมื่อยล้าและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผสมเกสร

Contact Information

Name : นาย สมศักดิ์ แข็งแรง
Email : somsak_kaeng19@hotmail.com
Phone : 089-2692088
FB : https://www.facebook.com/สมศักดิ์..แข็งแรง
LINE ID :