เครื่องล้างแผงโซล่าร์เซลล์อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
2นาย วันชัย ยังประสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาง สุวรรณา พูนกล้าสามัญ
4นาย ประสาน ภัทรประสงค์อุตสาหกรรม
5นาย ศุภชัย สมปานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฎา บุญอภัยปวส.
2นาย จีระพงษ์ สารทองปวส.
3นาย จิรพัฒน์ โลจันทร์ต๊ะปวส.
4นาย ธงชัย ยอดยาปวส.
5นาย ฐิตินันท์ ชื่นจิตปวส.
6นาย พงศกร สมโนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง “เครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์” เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองเกาะบนแผงโซล่าเซลล์ เพราะฝุ่นที่เกาะบนแผงนั้นทำให้แรงดันบนแผงโซล่าเซลล์ลดลง โดยอาศัยเซนเซอร์วัดแสง LDR เป็นตัววัดแสงถ้าแรงดันลดลงจะแสดงในจอ LCD และสั่งสัญญาณไปยังบอร์ดอะดูโน่และให้บอร์ดอะดูโน่สั่งรีเลย์ตัวควบคุมมอเตอร์ทำงานทำให้เครื่องล้างเคลื่อนที่ทำความสะอาด ผลการศึกษาสมรรถนะของเครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำงานด้วยอัตโนมัติ เพื่อล้างแผงโซล่าร์เซลล์
เพื่อช่วยให้การล้างแผงโซล่าเซลล์ทำได้ ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและแรงงาน
เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างแผงโซล่าเซลล์
เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ล้างแผงโซล่าเซลล์

Contact Information

Name : นาย ประโยชน์ พูนกล้า
Email : prayort@gmail.com
Phone : 0879702312
FB : https://www.facebook.com/ประโยชน์.พูนกล้า
LINE ID : 0879702312