แท่นวางหัวแร้งพลังงานหมุนเวียน

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากสภาวะวิกฤตทางพลังงานในปัจจุบันเรื่องพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของโลก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำพลังงานมาทดแทนเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านพลังงานในการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และความร้อนจากหัวแร้ง ซึ่งหัวแร้งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้ว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งสามรถจับชื้นงานแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก แท่นวางหัวแร้งพลังงานหมุนเวียน การทำงานของที่วางหัวแร้งพลังงานหมุนเวียน อาศัยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และได้จากแผ่นเพลเทียร์ นำมาต่ออนุกรมกันจะได้แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ 21.7 VDC เพื่อให้ความร้อนผลิตกระแสไฟประจุเข้าไปยังแบตเตอรี่ 12 VDC และยังสามารถนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์อื่นๆได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิโดยโซล่าเซลล์และแผ่นเพลเทียร์ จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 21.7 V สามารถประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ 12 VDC การวิจัย ด้านการออกแบบโครงสร้างมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.41 ระดับคุณภาพอยู่ที่ดีมาก ด้านการใช้งานมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.36 ระดับคุณภาพดี
1 .สามารถใช้งานได้จริง ในวิชาชีพของช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถใช้แบตเตอรี่ 12 Vdc ได้ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 220 Vdc ในการบัดกรีแผ่นวงจรพิมพ์
3. มีที่จับแผ่นวงจรพิมพ์ โคมไฟ เคลื่อนย้ายสะดวก ในการใช้งาน
4. สามารผลิตพลังงานไฟฟ้า 12 VDC ไปใช้ที่อื่นได้ๆ ประหยัดเงินลดภาวะโลกร้อนและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภัทรพันธ์ จันทร์สูงอุตสาหกรรม
2นางสาว วาสนา ชัยพรอุปถัมภ์อุตสาหกรรม
3นาย ภาณุทัต จงมีความสุขอุตสาหกรรม
4นาง พชรพร บูชาบุญสามัญ
5นาย ธีรพงศ์ จันทร์เพ็งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชิษณุพงศ์ ช้างโตปวส.
2นางสาว จุฑามาศ หมั่นมากปวส.
3นาย พันธกร ทองคำปวส.
4นาย โสภัส ชื่นบานปวส.
5นาย จิรภัทร เขียวกล่ำปวส.

Contact Information

Name : นาย ภัทรพันธ์ จันทร์สูง
Email : jansoongmos55@gmail.com
Phone : 0841507753
FB : https://www.facebook.com/moschansoong
LINE ID : mos_chansoong