ระบบบริหารจัดการร้านกาแฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธินันท์ ดีวันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย กิตติชัย ทองดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง มาลี แผงดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภีรภัทร ดีศรีปวส.
2นางสาว ศรุตา สีดาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การศึกษาระบบงานเดิมและปัญหาของระบบงานเดิมของร้านกาแฟ Marketing Coffee นั้น ได้ใช้วิธีการจดบันทึก และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร จึงมีความผิดพลาดและมีความล่าช้าในการกรอกข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลการขายมีความผิดพลาดบ่อยครั้ง จากปัญหาดังกล่าวที่พบ ทำให้ทราบว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลกระทบต่อระบบงานของร้านกาแฟเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงต้องการนำระบบบริหารจัดการร้านกาแฟ เพื่อนำมารองรับปัญหาดังกล่าว และนำระบบบริหารจัดการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยในการให้บริการ และการบริหารร้านกาแฟที่ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดําเนินงานร้านกาแฟ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินทราเน็ต เทคโนโลยีเหล่านี้มีคุณสมบัติในการทำงานได้หลายอย่าง เช่น การจัดเก็บข้อมูล การแยกประเภทข้อมูล การค้นหาข้อมูล การส่งข้อมูลไปในส่วนต่าง ๆ การป้องกันการขโมยข้อมูล สรุปรายงานผลที่ต้องการในแต่ละวัน/เดือน/ปี และตลอดจนการคิดเงิน เป็นต้น
- ช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ สะดวก และลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
- ช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- ช่วยลดระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่การสั่งกาแฟจนถึงการคิดเงิน
- ช่วยให้การวางแผนทางด้านการตลาด และการดำเนินงานทำได้ง่ายขึ้น

Contact Information

Name : นาย สุทธินันท์ ดีวัน
Email : hiiz_super@hotmail.co.th
Phone : 0910244240
FB : https://www.facebook.com/hiiz.super
LINE ID : hiiz7788