เครื่องตีเส้นสนามพลังงานแสงอาทิตย์ V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุลอุตสาหกรรม
2นาย วีระชาติ ขวดแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ทรงสิทธิ์ ดีต่ายอุตสาหกรรม
4นาย อุกกริช รอดทุกข์อุตสาหกรรม
5นาย ธรรมรงค์ ศิศาวิกรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพงษ์ ทองประพันธ์ปวช.
2นาย พญา จำกิจปวช.
3นาย คณวัต คำนิมิตรปวช.
4นางสาว สุชานาถ เทศพุ่มปวส.
5นางสาว สายฝน ศรีวงษ์ปวส.
6นางสาว มัทนา ลึกกันทึกปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.ด้านการออกแบบและสร้าง หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือหัวใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัยไม่ซับซ้อนในการผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือหัวข้อความสะดวกและความปลอดภัยการทำความสะอาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 และมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.61 และ 2.ด้านการใช้งานเครื่องตีเส้นสนามพลังงานแสงอาทิตย์ V.2 หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือหัวข้ออุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.84 ส่วนหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือหัวข้อการเคลื่อนย้ายทำได้สะดวกและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 และมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.62

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ด้านการทดสอบประสิทธิภาพ มอเตอร์DC12 v x 2.6 = 31.2 w ใช้งานจำนวน 1 ชั่วโมงx 31.2 = 31.2 w หรือ 0.31 kw คิด/เดือนไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ตีขนาดเส้นสนามได้ทุกขนาด

Contact Information

Name : นาย นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล
Email : max.danai18@gmail.com
Phone : 0831543919
FB : -
LINE ID :