ฮานาโบะ ไวท์เทนนิ่ง มาส์ก (Hanabo Whitening Mask)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กาญจนาวดี โพธิ์จาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พิมพ์ทนาถ ณ น่านพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กรรณิการ์ โนยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อนุชา บุบผาพ่วงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปฏิมาภรณ์ สิทธิอักษรปวช.
2นางสาว จินตพร แซ่จ๋าวปวช.
3นางสาว ชลธิชา เงินปัญญาปวช.
4นางสาว จุลเนตณ จันภิรมย์ปวช.
5นางสาว ปิยธิดา นนฐีปวช.
6นางสาว นิจจารีย์ สติภาปวช.
7นางสาว ศุภัทรา ทรงตระกูลวงศ์ปวส.
8นางสาว อิศริยา มหายศนันท์ปวส.
9นางสาว อรรัมภา ปัญญาโพธิกุลปวส.
10นางสาว มะลิวัลย์ ปัญญาทองปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

รายงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฮานาโบะ ไวท์เทนนิ่ง มาส์กโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฮานาโบะ ไวท์เทนนิ่ง มาส์กโดยนำเสนอเป็นค่าร้อยละ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฮานาโบะ ไวท์เทนนิ่ง มาส์ก พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ซึ่งมีแนวโน้มของความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันน้อย โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.7275 เมื่อวิเคราะห์ตามข้อรายการ พบว่า ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด คือ ความเหมาะสมด้านราคาและปริมาณ มีค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมา คือ ความเหมาะสมด้านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.46 สำหรับข้อรายการประเมินค่าน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.24 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า การนำสมุนไพรและผลไม้ในท้องถิ่นมาประกอบกับการทำงานของจุลินทรีย์ที่ดีสามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ง่านสะดวก ราคาย่อมเยาว์
1 ได้ศึกษาการทำ ผลิตภัณฑ์ฮานาโบะ ไวท์เทนนิ่ง มาร์ค
2 ผลิตภัณฑ์ฮานาโบะ ไวท์เทนนิ่ง มาร์ค สามารถพัฒนาสู่การดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้

Contact Information

Name : นางสาว กาญจนาวดี โพธิ์จา
Email : coinkarnyoona@gmail.com
Phone : 0632164469
FB : https://www.facebook.com/karnchanawadee.ointa
LINE ID : samusaikenshiro