ระบบแจ้งภาพผู้บุกรุกทาง Line notify

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรัชต์ กุมภะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รจนา งามพักตร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว บุหงา กองสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ทวีชัย หวลถนอมอุตสาหกรรม
5นาย มานพ ทองดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นัยพร อินทร์วิเศษปวช.
2นางสาว อุทัยวรรณ มังคละสุปวช.
3นาย ภานุวัฒน์ วุ่นคงปวช.
4นาย ชัชวาล ชินาสัยปวช.
5นาย ณัฐพงษ์ สร้อยทองปวช.
6นางสาว โชติลักษณ์ อยู่เกษมปวช.
7นางสาว จุฑารัตน์ ฉันทสุทธิ์ปวช.
8นางสาว นัธฐยา เสริมวงศ์งามปวช.
9นางสาว ชาติกาญจน์ บัวสวัสดิ์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆ ผ่านการแจ้งเตือนของ Line Notify โดย Line เป็นแอปพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยม และใช้งานง่าย ซึ่งการทำงานของระบบแจ้งภาพผู้บุกรุกทาง Line notify มีหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวผ่านเซนเซอร์ แล้วแจ้งเตือนไปทาง Line ของผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบแจ้งเตือนภาพผู้บุกรุกทาง Line notify สามารถถ่ายภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวแล้วส่งภาพและข้อความแจ้งเตือนไปทาง Line notify ที่ระบุไว้ทันที่
1.แจ้งเตือนรูปภาพผู้บุกรุกทาง Line notify
2.เพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานที่นั้นๆ
3.ได้ความรู้ความเข้าใจการทำระบบแจ้งเตือนภาพผู้บุกรุกทาง Line notify

Contact Information

Name : นาย สุรัชต์ กุมภะ
Email : k_surat@hotmail.com
Phone : 0817612933
FB : https://www.facebook.com/Surat.kumpha
LINE ID : k_surat