ระบบตรวจสอบและระบุตัวตนผู้ใช้งานพาหนะกรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว Version 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกรียงไกร สุทำแปงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ชุติเดช ศิริรัตน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยุทธกร แสนคำแพปวช.
2นางสาว กฤษณา แซ่ลีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้อิทธิพลของเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านคมนาคมขนส่งมีวิทยาการก้าวหน้า วิทยาลัยการอาชีพปัวมีนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 1,127 คน ร้อยละ 90 จะประสบกับปัญหาลืมของมีค่าไว้ที่รถจักรยานยนต์ แต่พบว่าการส่งคืนเจ้าของได้นั้นคิดเป็นร้อยละ 20 เท่านั้น เนื่องจากผู้พบเจอไม่ทราบว่ารถจักรยานยนต์เป็นของใคร จึงไม่สามารถส่งคืนให้เจ้าของได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบตรวจสอบและระบุตัวตนผู้ใช้งานพาหนะกรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว Version 2 เพื่อระบุตัวตน แสดงข้อมูล จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อช่วยลดปัญหาการส่งคืนสิ่งของ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นระบบตรวจสอบตัวบุคคลผู้ที่ใช้ยานพาหนะ ในวิทยาลัยการเทคนิคปัว
2. พัฒนาระบบตรวจสอบและระบุตัวตนผู้ใช้ยานพาหนะ กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว Version 2 ให้รองรับข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และ สามารถบริหารจัดการข้อมุลได้ดีมากขึ้น
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ต่อการใช้งานระบบตรวจสอบและระบุตัวตนผู้ใช้ยานพาหนะ กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว Version 2
1. วิทยาลัยเทคนิคปัว มีระบบตรวจสอบ และระบุตัวตนผู้ใช้ยานพาหนะ กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว Version 2 มาช่วยลดปัญหาการส่งคืนสิ่งของ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
2. สามารถนำผลจากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบ และระบุตัวตนผู้ใช้ยานพาหนะ กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว Version 2 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
3. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีการใหม่ ๆ ที่หลากหลาย และช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและสนใจต่อการพัฒนาโปรแกรม
4. เป็นแนวทางสำหรับนำไปพัฒนาการจัดทำโปรแกรม ระบบสารสนเทศ อื่น ๆ ต่อไป

Contact Information

Name : นาย เกรียงไกร สุทำแปง
Email : krangkrai009@hotmail.com
Phone : 0833197289
FB : https://www.facebook.com/ozokaiozo
LINE ID : ozokaiozo