ระบบควบคุมดูแลไม้ประดับในโรงเรือน

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ในการสร้างระบบควบคุมดูแลไม้ประดับในโรงเรือนครั้งนี้ เพื่อดูแลการเจริญเติบโตของไม้ประดับ ช่วยควบคุมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้ประดับ จึงวางแผนการปลูกไม้ประดับได้ง่าย และเสี่ยงน้อยกว่าการปลูกในพื้นที่โล่ง สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง ภายในโรงเรือน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้ประดับได้ง่ายกว่าการปลูกนอกโรงเรือน ปกป้องไม้ประดับให้ปลอดภัยจากสัตว์และแมลงต่าง ๆ และสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมดูแลไม้ประดับในโรงเรือน เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลการเจริญเติบโตของไม้ประดับ ช่วยควบคุมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้ประดับ สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง และอื่น ๆภายในโรงเรือน ปกป้องพืชให้ปลอดภัยจากสัตว์ต่าง ๆ และสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้ ลดระยะเวลาในการดูแลไม้ประดับ เพิ่มคุณภาพของไม้ประดับเพื่อธุรกิจทางการเกษตร
1. ควบคุมปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้ประดับได้
2. สามารถแจ้งเตือนข้อมูลของระบบผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้
3. ลดระยะเวลาในการดูแลไม้ประดับได้
4. เพิ่มคุณภาพของไม้ระดับเพื่อธุรกิจทางการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรกนก เอี่ยมละอออุตสาหกรรม
2นางสาว สุภาวดี ภักดีจันทร์อุตสาหกรรม
3นาย กลยุทธ แก้วบัวดีอุตสาหกรรม
4นาย สาธิต ศรีวรรณะอุตสาหกรรม
5นาย นพรัตน์ พัสสรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติธัช หล่าวเจริญปวช.
2นาย พรพรหม ลิขิตพงศธรปวส.
3นาย อำนาจ ชาติคะนาปวส.
4นาย อำพล เมณฑ์กูลปวส.
5นาย ธนพล สุขเอมปวส.
6นาย คณิศร ไทยธานีปวส.
7นาย วิศรุต อ้นทองปวส.
8นาย ภูมิรพี ศิลมั่นปวส.
9นาย วฤทธิ์ ฤทธิ์บำรุงปวส.
10นาย นิรันดร์ ลอยแก้วปวส.

Contact Information

Name : นางสาว กรกนก เอี่ยมละออ
Email : konkanok8939@gmail.com
Phone : 0867368939
FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001712020649
LINE ID : nan27071994