เห็ดกรอบซอสกะเพรา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ดคหกรรม
2นาง งามตา พึ่งเงินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง เรณู โทบุรินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุวิมล ดีอ่ำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว เนตรนภา ดีรอดเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เอื้องฟ้า ปัญหาวงค์ปวช.
2นางสาว นิศารัตน์ อาชาสุคนธ์ปวช.
3นาย ปุญญพัฒน์ สมบัติปวช.
4นางสาว บัณฑิตา ภู่ทองปวช.
5นาย ธนากร บำเรอปวช.
6นาย อนลัส สีมะนาวปวช.
7นาย จีรวัตร พึ่งเพี้ยปวช.
8นางสาว อธิตยา เป้กล้าปวช.
9นางสาว พรวิภา เค้าแดงปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยการพัฒนาสูตรเห็ดกรอบซอสกะเพราสูตรที่3เป็นแบบธรรมชาติมีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อมค่าคะแนนเฉลี่ยที่มีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้านความชอบโดยรวมเนื้อสัมผัสมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกด้านสีของเห็ดกรอบซอสกะเพราไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา30วันส่วนด้านความชื้นศึกษาจากอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน2ระดับที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา30วันโดยการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุก7วันหลังจาก30วัน ปริมาณความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้นปริมาณความชื้นจะเพิ่มขึ้นส่วนทางด้านการยอมรับในผลิตภัณฑ์เห็ดกรอบซอสกะเพรามีการยอมรับ ร้อยละ 90.00

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการส่งเสรอมรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร และชุมชน นักเรียนที่สนใจในการดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
1.ได้ เห็ดกรอบซอสกะเพรา ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพรับประทานง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวก ง่ายต่อการเก็บรักษา
2.เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปอาหารฆให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
3.เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและประกอบอาชีพ
4.เพิ่มความน่าสนใจและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์เห็ดกรอบซอสกะเพรา
5.ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อเห็ดกรอบซอสกะเพรา

Contact Information

Name : นาย ชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด
Email : morjor_09@hotmail.com
Phone : 0895120844
FB : https://www.facebook.com/morjor_09@hotmail.com
LINE ID : modtawetja