เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การศึกษาและจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงจากประชากรดั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 5 คน รวมทั้งเกษตรกรชาวสวน และเครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ คือ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ได้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ
2. ช่วยพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
3. ลดภาระค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. อนุชา เกตุสละไชยอุตสาหกรรม
2นาย ลอนดอน นุ่มพรมอุตสาหกรรม
3นาย อนุชาติ อินสดอุตสาหกรรม
4นาย นันทพงษ์ กัลปนาไพรอุตสาหกรรม
5นางสาว สาวิตรี ชูดอกไม้อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยวัฒน์ อุนชุโรปวส.
2นาย จิราวัฒน์ สาระภีย์ปวส.

Contact Information

Name : ว่าที่ร้อยตรี อนุชา เกตุสละไชย
Email : anucha280729@gmail.com
Phone : 0867340787
FB : -
LINE ID :