เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบน้ำวนแบบรักษาระดับค่า ph น้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรกฤษณ์ กลางแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์ดา อุ่นนาแซงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พันธกานต์ ผลเจริญปวช.
2นาย ชณนท์ เลี่ยมเงินปวช.
3นาย สุทิวัส ป่วนเทียนปวช.

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การวิจัยเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบน้ำวนรักษาระดับค่า ph น้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบเครื่องปลูกไฮโดรโปรนิกส์ ด้วยะบบน้ำวนรักษาค่า ph น้ำ เพื่อพัฒนาเครื่องปลูกไฮโดรโปรนิกส์ ด้วยะบบน้ำวนรักษาค่า ph น้ำ เพื่อประเมินการใช้งานเครื่องปลูกไฮโดรโปรนิกส์ ด้วยะบบน้ำวนรักษาค่า ph น้ำ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องปลูกไฮโดรโปรนิกส์ ด้วยะบบน้ำวนรักษาค่า ph น้ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในโครงการคือ นักเรียนนักศึกษา ครู เกษตรกร จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบประสิทธิ์ภาพในการใช้งาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบน้ำวนรักษาระดับค่า PH น้ำ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.80 แปลผล พึงพอใจมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเพิ่มความสะดวกสะบายในการดูแลพืชผัก
สามารถลดปัญหาเรื่องรากเน่าหรือตายในการใช้ตัววัดค่า PH
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายโดยใช่เซ็นเซอร์แจ้งเตือนผ่านไลน์
เพื่อออกแบบเครื่องปลูกไฮโดรโปรนิกส์ ด้วยะบบน้ำวนรักษาค่า ph น้ำ
เพื่อพัฒนาเครื่องปลูกไฮโดรโปรนิกส์ ด้วยะบบน้ำวนรักษาค่า ph น้ำ
เพื่อประเมินการใช้งานเครื่องปลูกไฮโดรโปรนิกส์ ด้วยะบบน้ำวนรักษาค่า ph น้ำ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องปลูกไฮโดรโปรนิกส์ ด้วยะบบน้ำวนรักษาค่า ph น้ำ

Contact Information

Name : นาย จักรกฤษณ์ กลางแก้ว
Email : beeingskr@gmail.com
Phone : 0836146139
FB : https://www.facebook.com/beeingskr35
LINE ID : 0836146139