เครื่องช่วยทำหมูทุบ/หมูแผ่น

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาเครื่องช่วยทำหมูทุบ/หมูแผ่น และเพื่อใช้โดย เครื่องมี ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร โดยใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V.ขนาด ½ แรงม้า ส่งกาลังไปยัง มูเล่ย์ ขนาด 14 นิ้ว ด้วยสายพานและเพลาหมุนส่งกาลังไปยัง ชุดอุปกรณ์เยื้องศูนย์ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนจากการหมุนให้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงลักษณะขึ้นลงโดยปลายบนสุดมีอุปกรณ์แท่งกลมสําหรับใช้ทุบหมูแดดเดียวที่อบสุกแล้วลงบนแผ่นโลหะ เพื่อให้หมูที่ทุบ/หมูแผ่น มีความนุ่ม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาเครื่องช่วยทำหมูทุบ/หมูแผ่น และเพื่อใช้โดย
เครื่องมี ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร โดยใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V.ขนาด ½ แรงม้า ส่งกาลังไปยัง มูเล่ย์ ขนาด 14 นิ้ว ด้วยสายพานและเพลาหมุนส่งกาลังไปยัง ชุดอุปกรณ์เยื้องศูนย์ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนจากการหมุนให้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงลักษณะขึ้นลงโดยปลายบนสุดมีอุปกรณ์แท่งกลมสําหรับใช้ทุบหมูแดดเดียวที่อบสุกแล้วลงบนแผ่นโลหะ เพื่อให้หมูที่ทุบ/หมูแผ่น มีความนุ่ม
1 สามารถนำข้อมูลผลการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยทำหมูทุบ/หมู
แผ่น เผยแพร่ให้แก่บุคคลผู้สนใจ
2 สามารถนำผลข้อมูลค่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องช่วยทำหมูทุบ/หมู
แผ่น เผยแพร่ให้แก่บุคคลผู้สนใจ และต่อยอดพัฒนา
3 สามารถนำข้อมูลระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้เครื่องช่วยทำ
หมูทุบ/หมูแผ่น นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บรรจง พรมเวียงอุตสาหกรรม
2นาย สิทธิชัย จงอยู่สุขอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกริกฤทธิ์ พ่วงน่วมปวส.
2นางสาว ปวันรัตน์ อินผัดปวส.
3นางสาว อิสราภรณ์ พิมสอนปวส.
4นาย พิษณุ เพชรพลปวส.
5นาย ณัฐพล สิงห์วีปวส.

Contact Information

Name : นาย บรรจง พรมเวียง
Email : banjongphromwiang@gmail.com
Phone : 0869366765
FB : https://www.facebook.com/banjong.phromwiang
LINE ID : @banjong6939