เขียวริ้ว ไอศกรีม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์เขียวริ้ว ไอศกรีมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเขียวริ้ว ไอศกรีม เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเขียวริ้ว ไอศกรีม และเพื่อศึกษากระบวนการผลิตเขียวริ้ว ไอศกรีม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จำนวน 50 คน ผลของการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เขียวริ้ว ไอศกรีม เป็นที่ยอมรับได้โดยมีไอศกรีม สูตรที่ 2 รหัส 365 มากที่สุด ทั้งลักษณะด้านสี ลักษณะด้านกลิ่น ลักษณะด้านรสชาติ ลักษณะด้านเนื้อสัมผัส และลักษณะด้านความชอบโดยรวม อยู่ในระดับชอบมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เขียวริ้ว ไอศกรีม
เนื้อสัมผัส เนื้อเนียน ไม่มีเกล็ดน้ำแข็งไม่มีเม็ด ก้อน ตะกอน หรือผง ในเนื้อไอศกรีม กลิ่น สี เป็นธรรมชาติ จากใบไชยา
ผลิตภัณฑ์เขียวริ้วไอศกรีมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้
ผลิตภัณฑ์ประเภทไอศกรีม ที่มีรสชาติที่แปลกใหม่
ผลิตภัณฑ์เขียวริ้ว ไอศกรีม เป็นที่ยอมรับของท้องตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปนัดดา พึ่งศิลป์คหกรรม
2นางสาว ปิยะมาศ สั่งสอนคหกรรม
3นาย อนุพล บุญศรีคหกรรม
4นาย นภัทร ดาววิจิตรคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สาวิตรา สุธรรมปวส.
2นางสาว คำ นามสามปวส.
3นางสาว เบญจรัตน์ ชุติวราภรณ์ปวส.
4นางสาว ปวีณา อารินทร์ปวส.
5นางสาว ปุ๊กเปียะ เหว่ยยีปวส.

Contact Information

Name : นางสาว ปิยะมาศ สั่งสอน
Email : piyamassungsorn@gmail.com
Phone : 0875442039
FB : -
LINE ID :