คุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บดินทร์ ยอดประดิษฐ์คหกรรม
2นาย วิฑูลย์ เหมาะสมคหกรรม
3นาย กุลธวัช แสนคำปิงคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว โสริยา วารีวิจิตรปวช.
2นางสาว ชิตชา เชอหมื่อปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตคุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วยศึกษากระบวนการผลิตคุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วยศึกษาปริมาณการใช้เนยอะโวคาโดและปริมาณการใช้แป้งกล้วยที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วยศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วยพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับคุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วยในระดับพึงพอใจมากที่สุด4.98ลักษณะด้านกลิ่น4.97ความชอบโดยรวม4.88ลักษณะด้านสี4.81ลักษณะด้านรสชาติ4.91ลักษณะด้านเนื้อสัมผัส4.94และการศึกษาต้นทุนการผลิตคุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วยในต้นทุนการผลิตคุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วยจำนวน190.36บาทสามารถผลิตได้40ชิ้นขายในราคาชิ้นละ12บาท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์คุกกี้ เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนมคุกกี้ และเป็นการลดไขมันทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ โดยกระบวนการผลิตเริ่มจาก กระบวนการผลิตเนย อะโวคาโด เพื่อต้องการนำเนยอะโวคาโด มาทดแทนเนยสด (ในผลิตภัณฑ์คุกกี้) เพื่อต้องการลดปริมาณของคอเลสเตอรอล ชนิด LDL และเป็นการเพิ่มวิตามิน กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย รวมถึงการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคที่แพ้กลูเตนในแป้งสาลีอเนกประสงค์สามารถบริโภคคุกกี้ได้
ประโยชน์ของอะโวคาโด และแป้งกล้วย มีคุณประโยชน์มากจึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อะโวคาโด และแป้งกล้วยเป็นส่วนผสมหลัก และได้ศึกษาส่วนผสมให้อยู่ในรูปของ “คุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วย”
1. คุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
2. คุกกี้เนยอะโวคาโดแป้งกล้วยมีคุณค่าทางโภชนาการอาหาร และเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร และสามารถพัฒนายกระดับให้เป็นสินค้า OTOP ได้
4. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหารจากครัวไทยสู่ครัวโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

Contact Information

Name : นาย บดินทร์ ยอดประดิษฐ์
Email : khondin.0808.bodin@gmail.com
Phone : 0960399942
FB : https://www.facebook.com/gb.khondin
LINE ID : khondin4236