เครื่องตัดไส้กรองนำ้มันหล่อลื่นรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คชานนท์ พงษ์ธัญการอุตสาหกรรม
2ดร. คำนึง ทองเกตุอุตสาหกรรม
3นาง พัฒนา ทองเกตุสามัญ
4นาย สมชาย สมณะอุตสาหกรรม
5นาย เกียรติชัย ทำของดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรายุธ ไชยแรงปวส.
2นาย ภัทธกร ชัยวงศ์ปวส.
3นาย สมบัติ อินทัศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา หาประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ เครื่องตัดไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ที่พัฒนาขึ้น การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าของกิจการ หรือ ช่างประจำศูนย์บริการด้านยานยนต์ ที่เลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องตัดไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย ปรากฏว่า เครื่องตัดไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ที่พัฒนาขึ้น กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 99 เซนติเมตร มีล้อเลื่อน 4 ล้อ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ กำลัง 1/3 กำลังม้า ส่งกำลังด้วยสายพานและเกียร์ทด คมตัดใช้มีดกลึงและป้อนตัดด้วยมือ ประสิทธิภาพของเครื่อง ตัดไส้กรองได้ 266 ลูกต่อชั่วโมง และผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56, S.D. = 0.38)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตัดไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ที่พัฒนาขึ้น กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 99 เซนติเมตร มีล้อเลื่อน 4 ล้อ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ กำลัง 1/3 กำลังม้า ส่งกำลังด้วยสายพานและเกียร์ทด คมตัดใช้มีดกลึงและป้อนตัดด้วยมือ ประสิทธิภาพของเครื่อง ตัดไส้กรองได้ 266 ลูกต่อชั่วโมง
1. ช่วยให้การตัดแยกไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์เพื่อนำส่วนที่เป็นโลหะไปจำหน่ายได้ง่ายขึ้น
2. ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายเศษเหล็กจากไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ที่ใช้งานแล้ว
3. ช่วยลดมลพิษจากการเผาทำลายไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ที่ใช้งานแล้ว

Contact Information

Name : นาย คชานนท์ พงษ์ธัญการ
Email : kachanon_k125@hotmail.com
Phone : 081-2811375
FB : https://www.facebook.com/kachanon_k125@hotmail.com
LINE ID : 1TME50