พุทธบูชาจักสาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัทรวดี ศรีออนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุกัญญา พิลาอุ่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง พิมพ์ผกา คำหาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สาลินี ประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง นงนุช ทองเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุภัสสร หินแปลงปวส.
2นางสาว อรพรรณ สิงห์พรมปวส.
3นางสาว หนึ่งฤทัย สุ่มรอดปวส.
4นางสาว สุภาภร ประสานปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พุทธบูชาจักสาน มีวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพรูปแบบงานจักสานที่ทรงคุณค่าของชาวอีสานให้เป็นสินค้าใหม่ในท้องตลาด เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าพุทธบูชาจักสาน โดยนำรูปแบบงานจักสานมาประยุกต์ใช้กับชิ้นงาน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์หัตถกรรมให้มีมูลค่า สามารถจำหน่ายได้จริง ผลการวิจัยมีดังนี้ จากการดำเนินการวิจัยพุทธบูชาจักสาน ผู้บริโภคส่วนมากเป็นเพศชาย จำนวน 15 คน เป็นเพศหญิง 35 คน มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พุทธบูชาจักสาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.84

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พุทธบูชาจักสาน เป็นงานหัตถศิลป์การจักสาน ที่ประยุกต์กับตัวชิ้นงาน และสร้างความเป็นเอกลักษณ์จากการนำองค์พระขึ้นประดิษฐานบนพาน ให้เป็นสินค้าเพื่อนำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถศิลป์ที่เกิดจากการประดิษฐ์ด้วยมือเน้นสุนทรีด้านความงาม ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึก และสร้างรายได้จากภูมิปัญญาไทยให้แก่ชุมชน สังคมตลอดจนให้เป็นที่รู้จักสู่ตลาดสากล
ใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึกได้

Contact Information

Name : นางสาว ภัทรวดี ศรีออน
Email : pattharawadee.srion@gmail.com
Phone : 082-1086959
FB : https://www.facebook.com/patthra.flower
LINE ID : kaimuk_22