กล่องฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันทั่วโรคประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด19 ซึ่เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงทำให้มนุษย์ติดเชื้อและชีวิตจำนวนมาก เพื่อป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อดังกล่าว จึงได้ศึกษาคุณสมบัติของรังสี UVC ซึ่งเป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เกือบทุกชนิด จากผลการทดลอง โดยการนำหน้ากากอนามัย ธนบัตร ขวดนมเด็ก ที่ใช้แล้ว มาอบเพื่อฆ่าเชื้อโรค ผลปรากฏว่า กลิ่มเหม็นอับชื้น ได้หายไป ภายในเวลา เฉลี่ย 15 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ออกแบบกล่องมีขนาด 29 X 44 X 33 ซ.ม. ติดตั้งหลอดรังสี UVC ไว้ด้านในกล่อง
2. ติดตั้งวงจรควบคุมการตั้งเวลาและลิมิตสวิตช์ เพื่อให้เครื่องหยุดทำงานเมือเปิดฝากล่อง
3. นำหน้ากากอนามัย ธนบัตร หรือของใช้ทั่วไป มาวางในกล่องเพื่อทำการอบฆ่าเชื้อโรค
1. สามารถฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่บนพื้นผิวของวัสดุอุปกรณ์ได้
2. ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยจากการติดเชื้อโรคหรือเชื้อโคโรน่าไวรัสได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกราช ราชราวีอุตสาหกรรม
2นาย กำจร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาง รุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
4นาย อุเทน คงเทพอุตสาหกรรม
5นางสาว นิรมล เกสราสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บุณยานุช ขาวแจ้งปวช.
2นางสาว ญาณิศา เศียรอุ่นปวช.
3นาย นันทวัฒน์ ราชราวีปวช.
4นาย ประภัสสร ชัยพรมปวช.
5นาย ณัฐวุฒิ ราชราวีปวช.
6นาย สรรเพชญ พรวัฒนากุลปวส.
7นาย ภูริภัทร วังนิลปวส.
8นาย อัศฎิลย์ มุสิกัณฑ์ปวส.
9นาย สถาปัตย์ จิตต์ภักดีปวส.
10นาย รณวิทย์ เหมือนแก้วปวส.

Contact Information

Name : นาย เอกราช ราชราวี
Email : wewre980@gmail.com
Phone : 0894676395
FB : -
LINE ID : 0894676395