ประตูคัดกรองโควิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นัฐพงษ์ ตลาดขวัญอุตสาหกรรม
2นาง พนิดา บุญจงนุเคราะห์กุลอุตสาหกรรม
3นาย สันทัด สัมฤทธิ์รินทร์อุตสาหกรรม
4นาย จตุรงค์ คงแสงอุตสาหกรรม
5นาย สวัสดิ์ จันทราชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นรีรัตน์ เครือวัลย์ปวช.
2นาย นฤสรณ์ กราบขุนทดปวช.

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยที่ยังคงมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันในหลักร้อยคนขึ้นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ เวชภัณฑ์ ชุดตรวจวินิจฉัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เห็นได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ดังกล่าว มากขึ้น จึงจัดทำชุดประตู้ป้องกันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้ชุดประตูคัดกรอง covid ได้จริง
สามารถใช้คัดกรองคนที่มีอุณหภูมิสูงได้จริง
เครื่องต้นแบบนี้สามารถนำไปปรับปรุงและใช้งานได้จริง
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและปลอดภัย

Contact Information

Name : นาย นัฐพงษ์ ตลาดขวัญ
Email : talpiyada1@gmail.com
Phone : 0610712719
FB : https://www.facebook.com/nattoponkuwan.chang
LINE ID : nut9199218