โปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรสวรรค์ ดาวันอุตสาหกรรม
2นาย จิราวัฒน์ ทานุชิตอุตสาหกรรม
3นาย เชิดศักดิ์ พินิจมนตรีอุตสาหกรรม
4นาง อนงค์รัตน์ สุขจำเริญอุตสาหกรรม
5นางสาว ประภาพันธ์ กำทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เฉลิมศรี พูลเพิ่มปวช.
2นางสาว สาวอารียา สุระภาปวช.
3นาย บุญชู ละเลิศปวส.
4นาย สุละพล คูณดีปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) โปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จำนวน 1,500 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการขอความร่วมมือ เครื่องมือในการทดลองได้แก่ 1) โปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 2) ผลการทดลองหาประสิทธิภาพโปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) ประสิทธิภาพโปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จากการทดลอง ได้ค่าประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่า ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อโปรแกรมตรวจวัดอุณหภูมิ ลดความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ผลปรากฏว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.42
1) สำหรับการยับยั้ง ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สำหรับผู้มาใช้งานวัดอุณภูมิ
2) ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สำหรับผู้ให้บริการในการวัดอุณภูมิ
3) มีขั้นตอนการใช้งานรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง

Contact Information

Name : นาย พรสวรรค์ ดาวัน
Email : krupong.tc@gmail.com
Phone : 0943939497
FB : https://www.facebook.com/pong_dawan@hotmail.com
LINE ID : 0845457489