ชาผักกระชับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิชาวิตา วาสนามสามัญ
2นางสาว ปาริชาต ธนาภรณ์สามัญ
3นางสาว จุฑามาศ ศรียะลาสามัญ
4นางสาว อัญชลี ภิญโญพรสวัสดิ์สามัญ
5นางสาว อัจฉราภรณ์ เกลี้ยงพร้อมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัทราภรณ์ ผลทวีปวช.
2นางสาว วรันธร สำเร็จกิจปวช.
3นาย พัฒนายุ เกษมแสงปวช.
4นางสาว พนิตพร นาคดีปวช.
5นางสาว เพียงตะวัน บรรจงการปวช.

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิตชาผักกระชับ เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของหญ้าหวานในการเพิ่มรสชาติของชาผักกระชับ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อชาผักกระชับ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 คน ในการออกแบบและการผลิตชาผักกระชับ ความคิดเห็นสอดคล้อง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)มีค่าเท่ากับ 1.00 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในการทำสูตรชาผักกระชับ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 และบรรจุภัณฑ์ สูตรที่ 2 เป็นสูตรที่ดีที่สุด โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้บรรลุตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชาผักกระชับเป็นชาที่ผลิตจากผักกระชับ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นเมืองระยอง สรรพคุณลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
ผักกระชับเป็นยาเย็น ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

Contact Information

Name : นางสาว นิชาวิตา วาสนาม
Email : wasanam.pc@gmail.com
Phone : 0935195392
FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001798198009
LINE ID : 0935195392