ไม้เท้าช่วยเดินอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑามาศ วิชาทน-
2นาย ทรงเผ่า ช่วยคงมา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติศักดิ์ เงินแก้วปวช.
2นาย วิวัฒน์ ฉัตรแก้วปวช.
3นาย อดิศร กุลกั้งปวส.
4นาย ไตรภพ ยางนอกปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ไม้เท้าช่วยเดินอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุเป็น การศึกษาเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้สูงอายุ จากการศึกษาในเบื้อต้นพบว่าจำนวนผู้สูงอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ประกอบกับโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาในผู้สูงอายุอีกด้วย ผู้วิจัยจึงมุ่งเนินไปที่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยผู้สูงอายุในโรคของที่เกี่ยวกับการเดิน และจัดทำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวขึ้นมา เพื่อทดลองใช้งานจริงกับผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการไม้เท้าช่วยเดินอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ในการช่วยเดินของผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับกระดูกเท้า กระดูกขา กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง และ 2) เพื่อสร้างอุปกรณ์ในการช่วยเดินอัตโนมัติเคลื่อนที่แทนการยก อาศัยการก้าวขาของคนชรามาเป็นตัวควบคุม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไม้เท้าช่วยเดินอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างเป็นต้นแบบไม้เท้าสำหรับใช้ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดิน หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีน้ำหนักเบา ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ ทำงานได้โดยอาศัยการเก้าเดินของผู้สูงอายุเป็นหลัก สามารถปรับระยะห่างและความไวของไม้เท้าตามแต่การเดินของแต่ละบุคคลได้ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการฝึกเดินสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก ( =3.60)

Contact Information

Name : วิทยาลัย การอาชีพ วังน้ำเย็น
Email : jutamas.rmutsb@outlook.co.th
Phone : 0896067736
FB : https://www.facebook.com/Nunan.Wichaton
LINE ID : nunan8065