สบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิไลวรรณ ชุมพร-
2นางสาว ทัศนีย์ แก้วสมนึก-
3นาง สมร แจ้งกูล-
4นางสาว จุฬาวรรณ ดีเลิศ-
5นางสาว คำปุ่น กำริสุ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภาพร สุนทรวิทย์ปวช.
2นางสาว สมลักษณ์ ม่วงศรีปวช.
3นาย วรฤทธิ์ เกตุมาปวช.
4นางสาว กมลพรรณ บุญสะเดาปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เรื่อง สบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว มีจุดมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตสบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว 2. เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว 3. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ใช้สบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้ ผลิตสบู่ที่ใช้กลีเซอรีนตุ๋นที่อุณหภูมิประมาณ 65 - 70 องศาเซลเซียส ผสมกับข้าวหอมมะลิบด และน้ำเปลือกไข่บด แล้วเติมน้ำว่านหางจระเข้ลงไป รอให้แข็งตัว และใช้กลีเซอรีนที่ตุ๋นแล้วผสมกับข้าวหอมมะลิบด และน้ำเปลือกไข่บด แล้วเติมน้ำมะเขือเทศลงไป และศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สบู่ และนำไปศึกษาการยอมรับของผู้ใช้สบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว และทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ คือ กลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มแม่บ้านและสตรีตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ความชอบในด้านกลิ่น สี ลักษณะฟอง ประสิทธิภาพการชำระสิ่งสกปรก และการยอมรับหลังการใช้ จากการศึกษาพบว่ากรรมวิธีการผลิตที่ใช้กลีเซอรีน เปลือกไข่บด ข้าวหอมมะลิบด น้ำว่างหางจระเข้ และ น้ำมะเขือเทศ พบว่า ทั้ง 3 สูตร มีความเหมาะสมในการผลิตสบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว ผ่านเกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.29-2545 และผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 94/2546 และการยอมรับของผู้ใช้โดยรวมมากที่สุด คือ สูตรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.29 รองลงมา คือ สูตรที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.10 และสูตรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.87

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว จะช่วยในการปกป้องจากการเสื่อมสภาพของผิวหนัง คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวและบรรเทาการเกิดริ้วรอย ลดความแห้งตึง สู่ผิวสะอาดใส สดชื่น นุ่มเนียน และชะลอการเกิดริ้วรอย

Contact Information

Name : นางสาว พิไลวรรณ ชุมพร
Email : philaiwan26@gmail.com
Phone : 0805175057
FB : https://www.facebook.com/philaiwan26@gmail.com
LINE ID : sciencechemistry4533