เครื่องหยอดเมล็ดผัก

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องหยอดเมล็ดผัก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดผักที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจับผบว่า 1.การหยอดเมล็ดผักด้วยเครื่องหยอดเมล็ดผักที่สร้างขึ้น มีความแม่นยำมากกว่าหยอดด้วยคน 2.การหยอดเมล็ดผักด้วยเครื่องหยอดเมล็ดผักที่สร้างขึ้นใช้เวลาในการหยอดน้อยกว่าการหยอดด้วยคน 3.ผู้ประกอบอาชีพการเพาะกล้าพืชผัก มีความพึงพอใจต่อครื่องหยอดเมล็ดผักที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนซุปเปอร์ชาร์จเพื่อให้ดูดอากาศ เมื่อเมล็ดผักไหลผ่านรูที่ได้เจาะไว้ ตัวซุปเปอร์ชาร์จที่ดูดอากาศก็จะดูดเมล็ดผักให้ติดอยู่ในรูที่เจาะไว้ ในขณะเดียวกันเมื่อถาดที่เจาะรูไว้เพื่อดูดเมล็ดคว่ำลง ก็จะไปกดสวิตช์เพื่อตัดการทำงานของซุปเปอร์ชาร์จเมล็ดผักก็จะหล่นลงมายังถาดหลุมที่ตั้งไว้ตามแรงโน้นถ่วงของโลก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติ ช่วยสระนอก-
2นาย บุญฤทธิ์ รัตนคช-
3นาย ยืนยง มณีกาญจน์-
4นาย ธเนศ นาคะสรรค์-
5นาย สมศักดิ์ นาคถนอม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฉัตรชัย ชูเสือหึงปวส.
2นาย กิตติศักดิ์ ขุนบรรเทิงปวส.
3นาย ธีรเมษฐ์ ทรรศนกุลพันธ์ปวส.
4นาย ถปณะ เมืองมุสิกปวส.
5นาย นันทิพัฒน์ จันทร์สังสาปวส.
6นาย มงคล ทองลูกแก้วปวส.

Contact Information

Name : นาง จิตรา พราหมทอง
Email : jitra52@hotmail.com
Phone : 0847460909
FB : -
LINE ID : ่jitra52