รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประภาส พวงชื่น-
2นาย นิมิตร โคตะยันต์-
3นาย พรชัย ยินดี-
4นาย ฐิติพงษ์ วุฒิพงษ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นายณัฐพนธ์ ไกรทองปวส.
2นาย นายปิญชาน์ แสงแก้วปวส.
3นาย นายณัฐกร ทรัพย์เจ้าพระยาปวส.
4นาย นายพลวัฒน์ นาคหัสดีคงภัทร์ปวส.
5นาย นายพนม ถนอมวงศ์ปวส.
6นาย นายเมธี พุ่มพะเนินปวส.
7นาย นายอาฐิเทพ ยานะโสปวส.
8นาย นายนิรุทธิ์ ชูเจริญปวส.
9นาย นายชนุตม์ จรรยายงค์ปวส.
10นาย นายจักรี เชาวมงคลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสังคมเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นมีการสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงานอย่างแออัด มีพื้นที่สำหรับการสัญจรตามตรอกซอกซอยคับแคบ เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่เข้าไปยังพื้นที่ของหน่วยบรรเทาสาธารณะภัยและรถดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนที่แออัดตามเมืองใหญ่ๆ จึงเป็นผลให้ยากต่อการควบคุมเพลิง ส่งผลให้เกิดความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการสร้างรถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกรวดเร็วกว่ารถดับเพลิงขนาดใหญ่เป็นการระงับการลุกลามเบื้องต้นได้ ในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างรถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพของรถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง โดยมีสมมุติฐานในการสร้างและหาประสิทธิภาพโดยมีผลการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น ทั้งในด้านการออกแบบและการสร้าง ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.87 ด้านประสิทธิภาพมีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 และจากการทดลองใช้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสามารถทำให้ผู้เชี่ยวชาญใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับ ดี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิงประสิทธิภาพสูงสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
2 อุปกรณ์ในการดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงขณะเริ่มต้นหรือระงับเพลิงไหม้ได้

Contact Information

Name : นาย ประภาส พวงชื่น
Email : T-GET@hotmail.com
Phone : 0817827918
FB : -
LINE ID : cube1970