Fancy Fruit Jelly Cocktail

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประเภท : การประกวดการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีของวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1.) เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการทำวุ้นค็อกเทลทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ประเภทแรกให้น้ำผลไม้ เนื้อผลไม้ เป็นส่วนผสมเหล้าหลักและเหล้ารอง ประเภทที่ 2 ส่วนผสมของสีธรรมชาติจากไม้ดอก หรือสมุนไพร เนื้อผลไม้ผสมส่วนผสมเหล้าหลักและเหล้ารอง ประเภท 2.) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ชนิดที่ใช้ กลุ่มประชากรในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย ครู และนักเรียนแผนกวิชาท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 20 คน เพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน ใช้แบบสอบถามที่ประยุกต์ 9-Point Hedonic Scales

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

7. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
เพิ่มทางเลือกของผู้บริโภค การคัดแปลงผลิตภัณฑ์ผสมใช้แนวทางวิทยาศาสตร์ ให้หลักการวิจัย

Contact Information

Name : นาย พุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
Email : putthiphatsua11@gmail.com
Phone : 0839627100
FB : https://www.facebook.com/putthiphat..suamonsongyot
LINE ID :