เหล็กนำศูนย์ 3 in 1

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเหล็กนำศูนย์ 3 in 1 เนื่องจากในการปฏิบัติงานทางด้านการติดตั้งไฟฟ้าได้พบปัญหาในการตีกิ๊บเดินสายไฟฟ้าเนื่องจากเหล็กนำที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปไม่มีความเหนีื่ยวและไม่มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับนำมาตีบนกำแพงและขณะตีกิ๊บเดินสายไฟทำได้ยากลำบากและอาจจะทำให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเหล็กนำแบบใหม่ขึ้นที่พิเศษกว่าเหล็กนำทั่วไป คือ สามารถเปลี่ยนหัวได้ถึงสามหัวด้วยกันซึ่งสามารถสร้างความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นเหล็กที่่มีความแข็งแรงและเหนี่ยวทนต่อการตอก ตี เจาะในการใช้งานและสามารถเปลี่ยนหัวได้ทุกสถานการณ์
1. สามารถใช้งานได้หลายประเภท
2. ความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีขนาดเล็กพกพาสะดวกในการทำงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชำนาญวิทย์ สุขแก้วอุตสาหกรรม
2นาย สุดีมัน มะแซอุตสาหกรรม
3นาย สุพรรณ อินทานุกูลอุตสาหกรรม
4นาย นราธิป รุจนพันธ์อุตสาหกรรม
5นางสาว เบญจมาพร บุญแนบ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อับดุลเลาะ วอเต๊ะปวส.
2นาย ฮาซัน อาแวปวส.

Contact Information

Name : นางสาว สุจิตรา มุสิกพันธ์
Email : MusikapanSJT@gmail.com
Phone : 0888569564
FB : https://www.facebook.com/sujittra_n@hotmail.com
LINE ID : 0855856449