น้ำพริกอาจาดตะลิงปลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้สอบถามหาข้อมูลในพื้นที่จังหวัดสตูล พบว่าในพื้นที่ตำบลบ้านควน มีการนำตะลิงปลิงมาตากแห้งแล้วนำมาทำเป็นอาจาดที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำพริก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำอาจาดตะลิงปลิงมาประยุกต์ความรู้ คิดค้นวิธีการนำอาจาดตะลิงปลิงเป็นน้ำพริกที่ยังคงกลิ่นเครื่องเทศเป็นส่วนผสมหลักและเพิ่มคุณประโยชน์ในเชิงสุขภาพ ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน โดยเพิ่มโปรตีนจากเนื้อปลาและเพิ่มความเผ็ดของพริกขี้หนูแห้ง ผลการทดลอง ปรากฏดังนี้ 1) ผู้เชี่ยวชาญยอมรับอาจาดตะลิงปลิงในสูตรที่ 2 มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย7.81 ระดับมาก 2) ผู้เชี่ยวชาญยอมรับน้ำพริกอาจาดตะลิงปลิง ในสูตรที่ 2 มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 7.75 ระดับมาก 3) ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจต่อน้ำพริกอาจาดตะลิงปลิง ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของน้ำพริกอาจาดตะลิงปลิง เป็นน้ำพริก ซึ่งมีรสชาติอร่อย เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ สามารถรับประทานกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้ เช่น ข้าวสวย ขนมปัง โรตี โรตีกาปาย เป็นต้น
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น และเพิ่มความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากตะลิงปลิง
2. ได้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกในรูปแบบใหม่ สามารถรับประทานควบคู่กับข้าวสวย ขนมปัง โรตี โรตีกาปาย เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น จากเนื้อตะลิงปลิง เครื่องเทศ และผลไม้ตากแห้ง
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชน
5. นำไปผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อการจำหน่าย

Contact Information

Name : นาง อาซีซะ มรรคาเขต
Email : afdol.ass@windowslive.com
Phone : 089-5994617
FB : https://www.facebook.com/afdol..tusneem..nuiy
LINE ID : -