วีลแชร์ช่วยเหลือผู้ป่วย

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์วีลแชร์ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และมุ่งค้นหาประสิทธิภาพของวีลแชร์ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเปรียบเทียบวีลแชร์แบบเดิมซึ่งใช้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ซึ่งอุปกรณ์นี้ สามารถนำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ส่วนในการเปรียบเทียบเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุด้วยวีลแชร์ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุด้วยวิธีการเดิมพบว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุด้วยวีลแชร์ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ใช้เวลาน้อยกว่าการเคลื่อนย้ายด้วยวิธีเดิม ซึ่งในการเคลื่อนย้ายจะมีความรวดเร็วมากกว่าการเคลื่อนด้วยวิธีการเดิมเนื่องจากการใช้วีลแชร์ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุสามารถยกผู้ป่วยในท่านอนได้เลย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติผลงาน มีประสิทธิภาพอย่างไได้วีลแชร์ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจำนวน 1 ตัว
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเอนนอนได้และยกขึ้นปรับระดับได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ นุชพงษ์-
2นาย ประภาส ทาไล-
3นาย สุธี ปลื้มใจ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทิพย์เกสร หอมชะเอมปวช.
2นาย เอกราช ช้างนุ่มปวส.
3นาย ชรินทร์ ชิตกรหารปวส.
4นาย ศักดิ์ชัย วัฒนะปวส.

Contact Information

Name : นาย วิศว เกิดพิทักษ์
Email : joe.charin25@hotmail.com
Phone : 0639503767
FB : https://www.facebook.com/visava.koedphitak
LINE ID : visava28