อุปกรณ์ช่วยหยอดตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อโณทัย ทีฆะสวัสดิ์-
2นางสาว ศิญาภรณ์ พฤฑฒิกุล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพ์ โป๊ะสูงเนินปวช.
2นาย ภาณุพงศ์ แสงวิชัยปวช.
3นางสาว รัชฏาภรณ์ แตงเอมปวช.

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

วิจัยประดิษฐ์นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและประดิษฐ์ เรื่อง อุปกรณ์ช่วยหยอดตา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยหยอดตาที่ช่วยในการหยอดตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยหยอดตาจากผู้ใช้งานจริง วิธีดำเนินงาน มีการประชุมวางแผน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ลงมือปฏิบัติและนำอุปกรณ์ช่วยหยอดตาไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้และทำแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการดำเนินการ จากการประเมินความพึงพอใจของการใช้งานอุปกณ์ช่วยหยอดตาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วิจัยประดิษฐ์นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและประดิษฐ์ เรื่อง อุปกรณ์ช่วยหยอดตา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยหยอดตาที่ช่วยในการหยอดตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยหยอดตาจากผู้ใช้งานจริง วิธีดำเนินงาน มีการประชุมวางแผน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ลงมือปฏิบัติและนำอุปกรณ์ช่วยหยอดตาไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้และทำแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการดำเนินการ จากการประเมินความพึงพอใจของการใช้งานอุปกณ์ช่วยหยอดตาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

Contact Information

Name : นาย อโณทัย ทีฆะสวัสดิ์
Email : anotai@p-vec.ac.th
Phone : 0830777964
FB : -
LINE ID :