บายศรีพรหมตกแต่งด้วยดอกไม้ไหว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อรทัย เตรียมเชิดติวงศ์-
2นาย วีรวัฒน์ อังศุเลิส-
3นาง ภัทราพร ถาวรนุวงศ์-
4นางสาว กันย์ชิสา มีนุ่น-
5นาย ณัฐพงศ์ นาเครือ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดิษฐ์ บัวเกตุปวส.
2นางสาว ปรียาพร จิตมั่นปวส.
3นางสาว ภัชชาภรณ์ เดชภิบาลปวส.
4นางสาว ชุติมา ชะนะแรงปวส.
5นาย คฑาวุธ ลังกาวีเขตปวส.
6นางสาว สุพิฒฌาย์ ภูริภัทรานนท์ปวส.
7นางสาว วรัชยา บุญอินทร์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบบายศรีพรหมตกแต่งด้วยดอกไม้ไหว เพื่อหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์บายศรีพรหมตกแต่งด้วยดอกไม้ไหว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บายศรีพรหมตกแต่งด้วยดอกไม้ไหว เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคคลทั่วไป ที่สนใจในงานด้านหัตถศิลป์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน ผลวิจัยพบว่า รูปแบบบายศรีที่สร้างขึ้นเป็นบายศรีที่จัดลงในขันบัวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว มีส่วนประกอบของ คอม้าลายเปีย กรวยบายศรี และองค์บายศรี ที่ทำจากผ้าโพลิออยแทนใบตองสีเขียวเข้ม ผ้าออแกนซ่าแทนใบตองอ่อน พับเป็นกลับแต่งรังแตน ตกแต่งด้วยดอกไม้ไหว ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์บายศรีพรหมตกแต่งด้วยดอกไม้ไหว ด้านการใช้งาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสวยงามและความประณีต อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สร้างเอกลักษณ์ในความเป็นไทย จากมงกุฎดอกไม้ไหว ซึ่งเป็นเครื่องประดับบนมวยผมของเจ้าสาวของคนพื้นเมืองภูเก็ตในสมัยโบราณ

Contact Information

Name : นาย เสฐียรพงศ์ เกษพิทักษ์นนท์
Email : ryttyro@gmail.com
Phone : 0943151414
FB : https://www.facebook.com/boomberz
LINE ID : boomberz