อุปกรณ์ปอกสะตอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อับดุลเลาะ แนปิแนสามัญ
3นางสาว จุฑามาศ จินนุกูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร แซ่ชิ้นปวช.
2นาย ปฎิพล ภาพันธ์ปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ นาทะสันปวช.
4นาย อัฎฮา ดามาอูปวช.
5นาย อาแมรูดิน ยามาดงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการศึกษาโครงการประดิษฐ์อุปกรณ์ปอกสะตอ มีวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์เพื่อผลิตอุปกรณ์ปอกสะตอ เป็นการสนับสนุนในการประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มแม่บ้าน ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่ศึกษาโครงการนี้ได้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก ประยุกต์สิ่งประดิษฐ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ต่อยอดได้ และเป็นวัสดุที่คงทนใช้งานได้นาน สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด และสามารถผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่ง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน และใช้เครื่องมือแบบบันทึกการทดลองในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าการปอกสะตอโดยใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถปอกสะตอได้เร็วกว่าการใช้มีดธรรมดา ทำให้ได้เมล็ดสะตอปอกเปลือกในปริมาณที่มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
อุปกรณ์ปอกสะตอ คือ เครื่องมือที่ผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการปอกสะตอ และมีความรวดเร็วช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตเมล็ดสะตอปอกเปลือกทำให้กลุ่มแม่บ้านที่รวมกลุ่มปอกสะตอส่งขายมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้อุปกรณ์ปอกสะตอ
2. ทำให้ประหยัดเวลาและได้เมล็ดสะตอปริมาณมากขึ้น
คุณสมบัติผลงาน มีประสิทธิภาพอย่างไร

Contact Information

Name : นางสาว ฤทัยรงค์ ศรีแก้ว
Email : ying-keng@hotmail.com
Phone : 0869680803
FB : https://www.facebook.com/Ying.Ruthairong
LINE ID : ruthairong