เครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประดับ ชัยพานิชย์อุตสาหกรรม
2นาย ภัตชระวิทย์ ณุวงษ์ศรีอุตสาหกรรม
3นาย พิระนันต์ สุวประพันธ์อุตสาหกรรม
4นาย พสันต์ จันทร์สว่างอุตสาหกรรม
5นางสาว ฤทัยรงค์ ศรีแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ราชิด ปงสุวรรณ์ปวช.
2นาย ทินกร เปงนะปวช.
3นาย วชิรวิทย์ เชื้ออ้วนปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการดำเนินการสร้างเครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์โดยคณะผู้ดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1.เพื่อออกแบบสร้างเครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์ 2.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์ และ3.เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้เชียวชาญที่มีต่อเครื่องมือถอด สรุปผลการประเมินด้านการออกแบบของเครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 5.00 ด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 5.00 ผลจากการสร้างเครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์ ได้ผลการประเมินในด้านการออกแบบและด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือจากผู้เชียวชาญทางด้านช่างยนต์พบว่าความคิดเห็นของผู้เชียวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าเครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์ออกแบบได้เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการใช้งานสามารถใช้งานได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริงและรวดเร็ว
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์
1. เครื่องมือถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการถอดประกอบเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์
3. เพื่อยืดอายุการใช้งานของเสาเสื้อสูบรถจักรยานยนต์

Contact Information

Name : นางสาว ฤทัยรงค์ ศรีแก้ว
Email : ying-keng@hotmail.com
Phone : 0869680803
FB : https://www.facebook.com/Ying.Ruthairong
LINE ID : ruthairong