เครื่องมือถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรกดรัมรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พสันต์ จันทร์สว่างอุตสาหกรรม
2นาย มาลิกี บาฮาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ถาวร แซเฮ่อปวช.
2นาย นนทนันท์ หมู่หมื่นปวช.
3นาย อฐิติ เสมอวงศ์ติ๊บปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการดำเนินการสร้างเครื่องมือถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรกรถยนต์โดยคณะผู้ดำเนินงานได้ตั้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเครื่องมือถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรกรถยนต์ 1.เพื่อสร้างเครื่องมือถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรกรถยนต์ 2.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรก และ3.เพื่อความปลอดภัยในการถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรก สรุปผลการประเมินด้านการออกแบบตัวเครื่องของเครื่องมือถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรกรถยนต์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วยมาก = 4.53 ด้านประสิทธิภาพตัวเครื่องของเครื่องมือถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรกรถยนต์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่เห็นด้วยดีมาก = 4.33 จากการทดลองเครื่องมือถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรกรถยนต์ค่าที่ได้เป็นค่าที่มาจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างประมวลผลซึ่งผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเครื่องมือถอดประกอบสปริงหมุดฝักเบรกรถยนต์ได้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้ถอด-ประกอบสปริงหมุดฝักเบรกรถยนต์
1. เครื่องมือถอดปะกอบสปริงหมุดฝักเบรกรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการถอดประกอบผ้าเบรกดรัม รถยนต์
3. เพื่อยืดอายุการใช้งานของสปริงและชิ้นส่วนดรัมเบรกรถยนต์

Contact Information

Name : นางสาว ฤทัยรงค์ ศรีแก้ว
Email : ying-keng@hotmail.com
Phone : 0869680803
FB : https://www.facebook.com/Ying.Ruthairong
LINE ID : ruthairong